Alcomet - Providing opportunities

Рециклиране

Baled foil

Ефективното използване на природните ресурси е съществен елемент от нашата корпоративна стратегия. Чрез рециклиране ние не само успяваме да съхраним природните ресурси, но и да намалим разхода на енергия, ограничавайки по този начин въглеродните емисии. Рециклираме 100% от технологичния скрап, резултат от производствения ни процес, както и закупуваме голяма част от алуминиевия скрап на територията на страната

Някои от отпадъчните ни продукти могат да бъдат използвани от други сектори на алуминиевата промишленост.

Dross blocks

Алуминиевата шлака се формира на повърхността на течния алуминий като ценен вторичен продукт от процеса на леене. Тя може да се рециклира механично, за да се оползотвори съдържанието на алуминий за целите на вторичната алуминиева индустрия.

Фолиевият скрап може да се претопи до вторичен алуминий на блок или да се използва като суровина за производството на алуминиеви пигменти, прахове и люспи.