Alcomet - Providing opportunities

Екология

Опазването на околната среда и ефективното използване на природните ресурси са сред основните приоритети в развитието на компанията. Производствената дейност се осъществява в съответствие с европейските директиви, имплементирани и в българското законодателство.

През последните години инвестициите в модернизиране и разширяване на производствените мощности неизменно са съпътствани и от внедряване на съвременни пречиствателни съоръжения. В компанията са разработени и програми за управление на генерираните в резултат на производствената дейност отпадъци, като основната част от тях се предава за оползотворяване в други сектори на промишлеността.

В изпълнение политиката по опазване на околната среда е разработена и внедрена Интегрирана система за управление, покриваща изискванията на стандарт EN ISO 14001.

В процеса на технологично обновяване и модернизация на производството водещи приоритети са опазването на околната среда при ефективно използване на природни ресурси.

Въведените технически и технологични решения, отчитащи най–добрите налични техники,  гарантират високо ниво на пречистване на използвания воден ресурс и на отделяните емисии в атмосферата.

Ръководството на компанията осъзнава своята  отговорност по отношение опазване на климата. Всички текущи и бъдещи инвестиции са насочени към  енергийно ефективни технологии и съоръжения.  При значителното увеличение на производствения (горивен) капацитет на инсталацията през последните години е постигнато относително намаляване на отделените специфични емисии парникови газове (СО2 емисии).

Наличието на топилни агрегати осигурява възможността генерирания на територията на България алуминиев скрап да бъде рециклиран и повторно вложен в производствения процес. Акт, в резултат на който се  спестяват високите енергийни разходи и ограничават  вредните емисии при производството на първичен алуминий.

image4

В компанията са разработени програми за управление на генерираните в резултат на производствената дейност отпадъци. Основна част от тези отпадъци се оползотворяват като суровини в други сектори на промишлеността.

С активната си политика и предприети мерки в областта на опазване на околната среда Алкомет изразява визията си за успешен бизнес, в интерес на обществото.

Политика по околна среда 2017 БГ