Alcomet - Providing opportunities

Акции

Капиталът на дружеството е разпределен в 17 952 959 броя акции с номинална стойност по 1 (един) лев всяка.

Акциите са регистрирани на неофициалния фондов пазар под емисия BG11ALSUAT14 като неделими, безналични, поименни, с право на глас, дивидент и ликвидационен дял, съизмерим на номиналната стойност на акцията.

Борсов код на неофициалния фондов пазар – 6AM /ALUM/.

Правата по акциите, емитирани от дружеството, се установяват с документ за регистрация, издаден от Централен депозитар АД, като документът за регистрация е непрехвърляем. Прехвърлянето на акции може да се извършва свободно между акционерите и трети лица при спазване разпоредбите на българското законодателство. Не се допуска издаването на привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или допълнителен ликвидационен дял.

Книгата за акционерите на дружеството се води от Централен депозитар АД – София по предвидения в закона ред.