Alcomet - Providing opportunities

Общи събрания

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД от 14.06.2018 г.

Протокол ОСА, 14.06.2018 г.

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД от 12.06.2017 г.

Протокол ОСА, 12.06.2017

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД  от 27.05.2016 г.
Протокол ОСА 27.05.2016

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД от 17.06.2015 г.

Протокол_ОСА-17.06.2015

Общо събрание на акционерите на „Алкомет“ АД от 20.06.2014 г.

Протокол ОСА, 20.06.2014