Alcomet - Providing opportunities

Hauptversammlungen

Hauptversammlung der Aktionäre von Alcomet AD vom 17.06.2015

Покана за ОСА на 17.06.2015

Финансов отчет

Одиторски доклад

Отчет за дейсността на ДВИ

Отчет на Одитния комитет

Пълномощно – образец

Протокол_ОСА-17.06.2015

 

Общо събрание на акционерите на “Алкомет” АД от 20.06.2014 г.

Протокол ОСА_20.06.2014

Решения на ОСА от 20 06 2014