Alcomet - Providing opportunities

Финансови отчети

АЛКОМЕТ АД е публична компания, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа компанията редовно разкрива финансова и друга информация пред Комисията за финансов надзор, към Българската фондова борса и пред обществеността.

Тримесечните и годишни финансови отчети се изготвят в съответствие с международните счетоводни стандарти и заверяват от независими одитори.

Във връзка с влязлото в сила изменение от 12.08.2016 на Наредба N 2 на Комисията за Финансов Надзор и по повод на чл. 43 а, ал 4, ви уведомяваме, че избраната от нас агенция за разпространение за регулирана информация е Сервиз Финансови пазари ЕООД; като самата информация е достъпна на интернет адрес www.x3news.bg

От тук можете да свалите най-новите ни финансови отчети.

Годишен одитиран финансов отчет, 2017

Междинен доклад за дейността I тримесечие, 2017

Междинен консолидиран доклад за дейността I тримесечие, 2017.pdf

Междинен доклад за дейността, II тримесичие, 2017

Междинен консолидиран доклад за дейността II тримесечие, 2017.pdf

Междинен доклад за дейността III тримесечие, 2017

Междинен доклад за дейността, IV тримесечие, 2017

Консолидиран одитиран финансов отчет, 2016

Годишен одитиран финансов отчет, 2016

Междинен доклад за дейността IV тримесечие, 2016

Междинен доклад за дейността III тримесечие, 2016

Междинен доклад за дейността II тримесечие, 2016

Междинен доклад за дейността I тримесечие, 2016

Годишен одитиран финансов отчет за 2015 г.

Междинен доклад за дейноста IV тримесечие, 2015

Междинен доклад за дейноста III тримесечие, 2015

Междинен доклад за дейноста II тримесечие, 2015

Междинен доклад за дейността I тримесечие, 2015

Годишен одитиран финансов отчет за 2014 г.

Междинен доклад за дейността IV тримесечие,2014

Междинен доклад за дейността III тримесечие,2014

Междинен доклад за дейността II тримесечие,2014

Междинен доклад за дейността I тримесечие,2014

Годишен доклад за дейността за 2013 г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2013 г.

Междинен доклад за дейността I тримесечие,2013

Междинен доклад за дейността II тримесечие,2013

Междинен доклад за дейността III тримесечие,2013

Междинен доклад за дейността IV тримесечие,2013

Годишен доклад за дейността за 2012 г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2012 г.

Междинен доклад за дейността I тримесечие,2012

Междинен доклад за дейността II тримесечие,2012

Междинен доклад за дейността III тримесечие,2012

Междинен доклад за дейността IV тримесечие,2012

Годишен доклад за дейността за 2011 г.

Годишен одитиран финансов отчет за 2011 г.