Alcomet - Providing opportunities

Корпоративно управление

На проведеното общо събрание на акционерите на Алкомет АД на 12.06.2017 беше гласуван нов петгодишен мандат на Надзорният съвет на Алкомет АД в състав:

 1. Фикрет Индже
 2. Фикрет Кузуджу
 3. Семих Корай
 4. Бекир Юджел
 5. Христо Тодоров Дечев
 6. Осман Керем Кузуджу
 7. Бранимир Младенов Младенов

След избора на Надзорен съвет, същият с протокол N 77 на свое проведено заседание, избра за нов петгодишен мандат Управителен съвет в състав:

 1. Хюсеин Йорюджю
 2. Хюсеин Умут Индже
 3. Семих Батурай
 4. Нели Кънчева Тончева
 5. Бюлент Зеки Каракоч

Дружеството се представлява и управлява от двама изпълнителни директори – Хюсеин Йорюджю и Хюсеин Умут Индже.

Приетата програма за корпоративно управление осигурява:

1. Защита на основните права на акционерите.
2. Равнопоставено третиране на всички акционери, включително миноритарните и чуждестранните.
3. Признаване правата на заинтересованите лица и насърчаване ефективното сътрудничество между дружеството и заинтересoваните лица за формиране на благосъстояние, разкриване на работни места и осигуряване на устойчиво развитие.
4. Своевременно и точно разкриване на информация по всички въпроси, свързани с дружеството, включително и финансовото състояние, резултатите от управлението, собствеността и производствената дейност.
5. Стратегическо управление на дружеството, ефективен контрол върху дейността на Управителния съвет и отчетността на същия пред Надзорния съвет, дружеството и акционерите.