Alcomet - Providing opportunities

Политика за предоставяне на информация

Политиката за предоставяне на информация от страна на АЛКОМЕТ АД е в пряка връзка с необходимостта на инвеститорите и акционерите й да получават актуална, адекватна и достатъчно изчерпателна и прозрачна информация. Професионалното и етичното отношение на АЛКОМЕТ АД към всички нейни контрагенти позиционира компанията като атрактивна инвестиция, като влияе пряко върху интереса към акциите й на пазара на ценни книжа.

Ефективната програма за предоставяне на информация спомага за осъществяването на заложените още с регистрирането на дружеството на БФБ цели, а именно – по-добър достъп до инвестиции; подобряване маркетинга на продуктите и позиционирането на компанията като цяло; привличане на по-широк кръг бизнес контрагенти, доставчици и потенциални партньори за съвместни проекти; улесняване набирането на допълнителни средства чрез нови емисии ценни книжа и подготовка на капиталовия пазар за това; постигане на по-голяма гъвкавост и увереност на акционерите по отношение на техните инвестиции; по-ефективно
използване на професионалните участници на капиталовия пазар за подобряване ликвидността на ценните книжа на дружеството; засилване медийното присъствие на дружеството в специализираните издания.

Програмата ни за предоставяне на информация включва: финансови и оперативни резултати на дружеството; цели на дружеството; основни акционерни участия и право на глас; членове на Надзорния и Управителния съвет, ключови изпълнителни директори и техните отговорности; съществени предвидими рискови фактори; съществени въпроси, свързани със служителите или други заинтересовани лица; структура и политика на корпоративното управление.