Alcomet - Providing opportunities

Какво предлагаме

Съществена част от бизнес стратегията на Алкомет са добрите вътрешнокорпоративни отношения и ефективното управление на човешките ресурси. Основни цели в това отношение са повишаване мотивацията и удовлетвореността на служителите и създаване на отлична работна среда, осигуряваща безопасни условия на труд. Компанията зачита човешките права на всеки един служител, оценява индивидуалните му различия и му предоставя възможности за развитие и усъвършенстване, независимо от националност, убеждения, религия, етнически произход и възраст.